Sklep Solartop.pl

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLARTOP.PL
obowiązuje od dnia: 01-06-2021

I. UWAGI WSTĘPNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży, a także sposób i warunki świadczenia Usług
drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem
www.solartop.pl.
2. Właścicielem i sprzedawcą w Sklepie Internetowym www.solartop.pl jest
MPI POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-174),
ul. Glinki 32/E2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243884, NIP: 9532509074, REGON
34007531600000 (dalej zwana: „Spółką” lub „Sprzedawcą”).
3. Ze Sprzedawcą można skontaktować się:
a) telefonicznie pod numerem: (+48) 523070000,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected].
4. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny na Stronie Sklepu Internetowego, a Klient ma
możliwość zapoznania się z nim w dowolnej chwili oraz utrwalenie jego treści poprzez pobranie,
wydrukowanie, lub zapisanie na nośniku danych.
5. Spółka informuje, że publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z Usług świadczonych
drogą elektroniczną może się wiązać dla każdego użytkownika sieci Internet z zagrożeniem
pozyskania i modyfikowania jego danych przez osoby nieuprawnione. Klient powinien stosować
właściwe środki techniczne, w szczególności programy antywirusowe i zaporę firewall, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
II. DEFINICJE
Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:
1. Strona – strony i podstrony internetowe Sklepu Internetowego www.solartop.pl;
2. Sklep Internetowy – sklep prowadzony przez Spółkę pod adresem www.solartop.pl,
umożliwiający Klientom składanie Zamówień, dokonywanie Transakcji i korzystanie z Usług
świadczonych drogą elektroniczną;
3. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, o charakterze i specyfice wskazanym
w opisie każdego produktu;
4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która korzysta ze Strony, w tym składa Zamówienia, dokonuje Transakcji
lub korzysta z Usług;
5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
7. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
8. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do
dokonania Transakcji (tj. zawarcia umowy sprzedaży), zawierające informacje o ilości
i rodzaju Towaru, a także o danych Klienta niezbędnych do realizacji Zamówienia;
9. Transakcja – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta
pomiędzy Klientem a Spółką, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Spółki Towaru
zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego
przez Klienta i potwierdzeniu jego wysłania przez Spółkę;
10. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę na rzecz Klientów zgodnie
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.
1204 ze zm.);
11. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;
III. WYMOGI TECHNICZNE I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY
1. W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem
do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu
operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej
wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 1280×720, a także posiadać
dostęp do poczty elektronicznej.
2. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile
Klient wyrazi na to zgodę i nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce
internetowej) pliki Cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer
Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Strony czytelne będą jedynie informacje
pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych
przez Stronę.
3. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia
przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany.
4. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient
powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.
5. Poprzez korzystanie ze Strony rozumie się każde działanie Klienta polegające na zapoznaniu
się przez niego z treściami prezentowanymi na Stronach, w tym także skutkujące złożeniem
Zamówienia i dokonaniem Transakcji.
6. Klient zobowiązany jest do:
a) niedostarczania treści bezprawnych,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego i Usług w nim świadczonych w sposób,
który nie zakłóca funkcjonowania Sklepu,
c) niestosowania oprogramowania i urządzeń zakłócających funkcjonowanie Sklepu,
d) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zapisami niniejszego regulaminu
i zasadami sieci Internet,
e) powstrzymania się przed zamieszczaniem w jakimkolwiek miejscu w Sklepie
niezamówionych informacji handlowych,
f) powstrzymania się od działań uciążliwych dla Spółki lub Klientów,
g) korzystania z treści zamieszczonych na Stronach wyłącznie na potrzeby własnego
użytku osobistego.
IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Spółka, za pośrednictwem Stron świadczy bezpłatne Usługi na rzecz Klientów. Usługi są
świadczone przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Każdy Klient ma możliwość przeglądania treści Stron o charakterze ogólnodostępnym,
a w szczególności informacji o Towarach, Sprzedawcy i sposobach kontaktu ze Sprzedawcą.
Umowa o świadczenie Usługi przeglądania treści Stron zawierana jest na czas oznaczony
i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia Strony w przeglądarce Klienta.
3. Każdy Klient ma możliwość założenia konta Klienta (dalej zwanego „Kontem”). W tym celu
Klient dokonuje rejestracji polegającej na wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego
do Spółki. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zawierana
jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta przez Klienta za
pomocą funkcjonalności dostępnych w Koncie bądź z chwilą przesłania Spółce przez Klienta
żądania usunięcia Konta.
4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu, Spółka po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń,
z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług
z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
V. WARUNKI DOKONYWANIA TRANSAKCJI
1. Informacje o Towarach zawarte na Stronach nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Towary oferowane przez Spółkę w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad
prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa.
3. Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na
Stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
4. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie stanowi ofertę
dokonania Transakcji zgodnie z treścią Zamówienia, tj. obejmującą Towary dodane przez
Klienta do Zamówienia. Oferta wiąże Klienta jeżeli Spółka, na podany w Zamówieniu adres
e-mail Klienta, prześle Klientowi oświadczenie o przyjęciu oferty w postaci potwierdzenia
przyjęcia Zamówienia. Z chwilą przyjęcia oferty przez Spółkę zostaje dokonana Transakcja
(tj. zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Spółką).
5. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się w dniach roboczych
i godzinach wskazanych na Stronie.
6. W wiadomości e-mail, o której mowa w ppkt. 5 powyżej Klient wskazuje nazwę Towaru oraz
jego ilość, sposób i formę dostawy spośród dostępnych na Stronie, a także dane potrzebne do
realizacji Zamówienia (tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu).
7. Spółka, w drodze wiadomości elektronicznej, w odpowiedzi na Zamówienia Klienta, informuje
Klienta o całkowitym koszcie Zamówienia oraz o tym, że złożenie Zamówienia pociąga za
sobą obowiązek zapłaty. Z tą chwilą zostaje dokonana Transakcja (tj. zostaje zawarta umowa
sprzedaży między Klientem a Spółką).
8. Po dokonaniu Transakcji Spółka przesyła Klientowi potwierdzenie warunków umowy
sprzedaży drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania
Zamówienia.
9. Umowa jest zawierana w języku polskim i jej treść jest zgodna z niniejszym regulaminem.
10. Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Spółka prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż
detaliczną.
11. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta
składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się
z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości.
12. W sytuacji, w której Spółka nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej
niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Spółka może
zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości
i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta o jego prawie nieprzyjęcia
tego świadczenia i odstąpienia od Transakcji.
13. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub
wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy), w godzinach wskazanych na Stronie.
14. Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od
Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Spółce oświadczenie woli w tym
zakresie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres email [email protected]
przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w ust. 11
powyżej, uważa się za złożone o godzinie 12.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria
określone w ust. 11 (co ma znaczenie dla stwierdzenia, czy ww. oświadczenie Klienta zostało
złożone przed dokonaniem wysyłki Towaru stanowiącego przedmiot Transakcji). Powyższe
uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części X poniżej
uprawnienia do odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru.
15. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 2 do 14 dni roboczych od daty
złożenia Zamówienia i dokonania Płatności w rozumieniu postanowień. W przypadku
niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie
poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie
może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany
w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób
uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach
określonych w ust. 12 powyżej stosowanych odpowiednio.
16. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar
po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny, przy czym obniżone ceny wskazanych
Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów
Towarów objętych obniżką ceny.
17. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych akcji rabatowych polegających
w szczególności na udostępnieniu wybranym Klientom kodów rabatowych, których wpisanie
w dedykowane do tego pole w trakcie składania Zamówienia obniża cenę Zamówienia.
Szczegółowe warunki akcji rabatowych, w tym informacje o wysokości rabatu uzyskanego
dzięki kodom rabatowym są prezentowane na stronie Sklepu internetowego lub przekazywane
Klientowi, do którego Sprzedawca kieruje akcję rabatową. Promocje w Sklepie nie podlegają
łączeniu, chyba że Regulamin danej promocji stanowi inaczej.
18. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon imienny lub faktura VAT po skompletowaniu
i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem.
19. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez doręczyciela wybranego przez samego
Klienta (spośród proponowanych przez Spółkę opcji dostarczenia) na adres wskazany
w Zamówieniu.
VI. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
1. W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w następującej formie:
a) przelew zwykły na rachunek bankowy Spółki:
MPI POLSKA sp. z o.o.
ING Bnak Śląski:
80 1050 1139 1000 0090 8137 5439
2. Klient dokonujący płatności opisanej w ust. 1, tj. przelewu zwykłego powinien dokonać
Płatności w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. W przypadku upływu
terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Spółka, po bezskutecznym wezwaniu
Klienta do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu, na podstawie art. 491 Kodeksu
Cywilnego uprawniona jest do odstąpienia od Transakcji.
3. W tytule dokonywanej Płatności należy podać numer Zamówienia otrzymany przez Klienta.
4. Płatność uznaje się za dokonaną:
a) po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Spółki, w przypadku przelewu
zwykłego (ust. 1 pkt a niniejszej części);
VII. KOSZTY ORAZ SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
1. Dostawa produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
2. Zamówione produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, DHL oraz
JASFBG.
3. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi i wielkości zamówienia, który ustalany jest
indywidualnie dla każdego zamówienia.
4. Produkty zamówione przez Klienta zostaną dostarczone na podany w zamówieniu adres dostawy
w formie przesyłki paczkowej lub na palecie.
5. Ustalone koszty dostawy produktów dotyczą tylko standardowej opcji dostawy Towarów
w dni robocze od poniedziałku do piątku.
6. Opcja dostawy Towarów w sobotę, niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy nie jest
możliwa.
VIII. REKLAMACJE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI
1. Spółka ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad. Na zasadach wynikających
z art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej
Klient ma prawo złożenia reklamacji. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami
rękojmia zostaje wyłączona.
2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie zgodnie z danymi kontaktowymi Spółki wskazanymi w pkt. I regulaminu lub
pocztą na adres:
MPI POLSKA sp. z o.o.
Glinki 32E2
85-174 Bydgoszcz
(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).
3. Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane
z wadliwością Towaru.
4. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz
z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji.
5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar
na koszt Spółki (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony
w ust. 2 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Spółki
kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest
uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie
Klient. Spółka rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów za
potwierdzeniem nadania.
6. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka jest odpowiedzialna
za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub
wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Domniemywa się natomiast, że
wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada
została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.
7. Produkty gratisowe nie podlegają reklamacji.
8. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu
o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.
9. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni.
IX. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Klient ma możliwość zgłaszania Spółce reklamacji dotyczących funkcjonowania Stron
i świadczenia Usług. Reklamacje składane są zgodnie ze sposobami wskazanymi w pkt.
VIII ust. 2
2. W reklamacji Klient podaje swoje imię, nazwisko oraz dane korespondencyjne oraz powód
reklamacji.
3. Spółka rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni.
X. POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA DO UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty
objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji oświadczenie o odstąpieniu
od umowy sprzedaży (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą
elektroniczną).
2. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało
wysłane przez Klienta przed jego upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.
Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy
wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji (Formularz zwrotu),
do pobrania w regulaminie. Sklep niezwłocznie prześle Konsumentowi w formie wiadomości
e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na
adres:
MPI POLSKA sp. z o.o.
Glinki 32E2
85-174 Bydgoszcz
4. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów których
zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu, a otwarcie których powoduje utratę ich
wartości, lub które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której
przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
6. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie Towaru przed jego upływem.
7. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Spółki opisany
w ust. 3 powyżej.
8. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru
Spółce obciążają Klienta.
9. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni
od daty złożenia Spółce przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Spółka może
wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia
Spółce dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym
sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
11. W przypadku odstąpienia od umowy, sklep zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty,
łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej
niż najtańszy oferowany przez Spółkę sposób dostawy).
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Spółką. Umowy zawierane poprzez
Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zawarte w niniejszym regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia
od umowy oraz dotyczące reklamacji z tytułu rękojmi, stosuje się do osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Nie mają zastosowania zapisy o pozasądowych sposobach rozstrzygania
reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Z uwagi na problemy z identyfikacją przesyłek przychodzących Spółka sugeruje, aby Klient,
który zamierza nadesłać przesyłkę na koszt odbiorcy (w warunkach w których koszt przesyłki
obciąża Spółkę) uprzedził Spółkę o przesłaniu tego rodzaju przesyłki (w korespondencji
elektronicznej na adres email [email protected] lub pod nr. telefonu (+48) 523070000.
4. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed
potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń
mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń
mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera
doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności,
gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie
przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Spółkę telefonicznie lub pocztą
elektroniczną.
5. Spory pomiędzy Klientem a Spółką, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej
Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu
postępowania cywilnego.
6. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
umowy sprzedaży,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu z przedsiębiorcą,
c) uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej
pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
9. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym
(np. świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli
zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest
Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała
wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo
odstąpienia od umowy
10. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż
umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać
praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności
zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz
zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

Lokalizacja

ul. Glinki 32/E2
85-174 Bydgoszcz

Zamówienia realizujemy

pon-pt: 10:00 – 17:00

Otwórz chat
1
Potrzebujesz wsparcia ?
Witaj, możemy w czymś pomóc ?