Sklep Solartop.pl

Polityka prywatności

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SOLARTOP.PL
  obowiązuje od dnia: 01-05-2021

  Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym
  dalej: RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
   MPI POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy
   Glinki 32/E2, 85-174 Bydgoszcz
   telefon: +48 523070000
   e-mail: [email protected]
  2. Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
   1. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży
    Dane osobowe: imię, nazwisko, firma, NIP, adres korespondencyjny, adres e-mail,
    nr telefonu, nr rachunku bankowego.
    Podstawa przetwarzania: 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań
    na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną.

  Czas przechowywania danych: do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających
  z umowy sprzedaży.

  1. Prowadzenie konta
   Dane osobowe: imię, nazwisko, firma, NIP, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu.
   Podstawa przetwarzania: 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań
   na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania
   umowy, której jesteś stroną.
   Czas przechowywania danych: do momentu usunięcia konta.
  2. Kontakt z nami
   Dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu.
   Podstawa przetwarzania: 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego
   prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i
   umożliwieniu kontaktu z nami.
   Czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
   danych osobowych.
  3. Analiza statystyk, badanie ruchu na stronie internetowej sklepu
   Dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu.
   Podstawa przetwarzania: 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego
   prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu statystyk i mierzeniu ruchu
   na stronie sklepu.
   Czas przechowywania danych: 26 miesięcy.
  4. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami
   w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
   Dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, firma,
   NIP, PESEL, adres IP, nr rachunku bankowego.
   podstawa przetwarzania: 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego
   prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji
   roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi
   organami państwowymi.
   czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących
   wykonania umowy.
  5. Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w
   szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości

   Dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, firma,
   NIP, PESEL, adres IP, nr rachunku bankowego.
   podstawa przetwarzania: 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów
   prawa, w szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości.
   czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących
   na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych.
  1. Dobrowolność podania danych osobowych
   Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek
   zawarcia umowy bądź świadczenia przez nas usług, w szczególności usług
   świadczonych drogą elektroniczną.
  2. Odbiorcy danych osobowych
   Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą
   rzecz usługi księgowe, prawne, analityczne, IT, operatorzy płatności oraz banki
  3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
   Nie stosujemy profilowania Twoich danych osobowych ani nie podejmujemy wobec
   Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany.
  4. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji
   międzynarodowej
   Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA, gdzie znajdują się serwery
   Korzystamy z usług Google w celu analizy ruchu na stronie naszego sklepu
   i budowania statystyk w tym zakresie. Google w celu świadczenia nam tych usług przetwarza
   Twój adres IP i może przechowywać go na serwerach Google LLC znajdujących się w USA.
   Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy
   Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active),
   a także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych
   zatwierdzone przez Komisję Europejską
  5. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:
   Na podstawie RODO masz prawo do:
   1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
   2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
   3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
   4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   6. żądania przenoszenia danych osobowych.

  W razie zgłoszenia któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki –
  a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji
  o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby
  mamy prawo do wydłużenia terminu miesięcznego o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

  1. Skarga do organu nadzorczego
   Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest
   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
  Informacje ogólne
  Podczas korzystania z naszego sklepu internetowego używane są pliki Cookies, czyli
  niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym
  (np. komputerze, smartfonie czy tablecie).
  Pliki te dzielą się na cookies własne (tj. takie, które odczytuje nasz system teleinformatyczny)
  i cookies podmiotów trzecich (tj. odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów
  trzecich). Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych sklepu poprzez
  dostarczanie informacji do systemów teleinformatycznych w określonych celach (które opiszemy poniżej).
  Czas przechowywania zależy od rodzaju plików cookies. Cookies sesyjne są przechowywane
  do zakończenia sesji Twojej przeglądarki. Cookies trwałe są przechowywane dłużej na Twoim urządzeniu i dzięki nim możemy rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas Twojej kolejnej wizyty
  w naszym sklepie.
  Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody. Wyjątkiem są pliki cookies, które
  umożliwiają prawidłowe świadczenie przez nas usług na Twoją rzecz (tzw. cookies własne).
  Wszystkie pozostałe pliki cookies możesz w dowolnym momencie wyłączyć z poziomu
  ustawień Twojej przeglądarki.
  Cele wykorzystywania plików cookies
  Pliki cookies własne wykorzystujemy w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną
  na Twoją rzecz.
  Pliki cookies podmiotów trzecich wykorzystujemy w następujących celach:

  1. Tworzenia statystyk i mierzenia ruchu na stronie naszego sklepu. Korzystamy w tym
   celu z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Ltd. Możesz
   zapoznać się z polityką prywatności Google pod następującym adresem:
   https://policies.google.com/privacy?fg=1
  2. Korzystania z narzędzi internetowej reklamy Google Ads. Narzędzie to jest dostarczane
   przez Google Ireland Ltd. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Google pod
   następującym adresem: https://policies.google.com/privacy?fg=1
  3. Korzystania z narzędzia marketingowego Pixel Facebook dostarczanego przez
   Facebook Ireland Ltd. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Facebooka pod
   następującym adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

  Tematyka przetwarzania danych jest obszerna i skomplikowana, jednak dołożyliśmy wszelkich starań, aby w jak największym stopniu i w przystępny sposób przybliżyć Ci zasady przetwarzania danych
  na stronie naszego sklepu. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania i chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected].

   

Lokalizacja

ul. Glinki 32/E2
85-174 Bydgoszcz

Zamówienia realizujemy

pon-pt: 10:00 – 17:00

Otwórz chat
1
Potrzebujesz wsparcia ?
Witaj, możemy w czymś pomóc ?